Search
Close this search box.

Cancellation Policy

นโยบายการคืนเงิน: ร้านค้านโยบายการคืนเงินอย่างไร , หากไม่มีนโยบายการคืนเงิน ขอรบกวนท่านทำการระบุอย่างชัดเจนว่าขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า: หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ท่านมีนโยบายอย่างไร หากไม่มีนโยบายการยกเลิก ขอรบกวนท่านทำการระบุอย่างชัดเจนว่าขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี

  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย / ท่านมีนโยบายอย่างไรหากสินค้าจัดส่งล่าช้า

  • การสั่งสินค้าที่อยู่ใน Stock จัดส่งออกภายใน 1 อาทิตย์
  • การสั่งสินค้า Pre-order ทางเราจะจัดส่งภายใน 30-60 วันหลังจากรับชำระค่ามัดจำสินค้า
  • ในกรณีที่จัดส่งล่าช้า ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้ากลับให้ 10%ของราคาสินค้า ที่จัดส่งล่าช้า
นโยบายการคืนสินค้า: หากไม่มีนโยบายการ คืนสินค้าขอรบกวนท่านทำการระบุอย่างชัดเจนว่าขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 2 ปี ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่ายหากมีเหตุจำเป็นที่ต้องยกเลิก หรือ ขอคืนเงิน ทางบริษัทผู้จัดจะดำเนินการและประสานงาน เขียนคำร้องไปทางผู้ผลิตให้อีกที.

Your Cart